Tingimused

Tingimused / Kasutustingimused

See on seaduslik ja siduv leping teie, allpool määratletud teenuste kasutaja („kasutaja“ või „teie“) ja HOMT Limited (HOMT) vahel, milles on sätestatud tingimused, mis reguleerivad teie saidi kasutamist, nagu allpool määratletud.

 

Aktsepteerides neid kasutustingimusi mis tahes viisil või pääsedes sellele saidile, nõustute pöördumatult, nõustute ja kohustute järgima pöördumatult ning olema sidunud ja järgima kasutustingimusi. Juhul, kui te ei nõustu käesolevate kasutustingimustega, pole teil õigust teenuseid kasutada / kasutada ning mis tahes järgnevat kasutamist loetakse teie volitamatuks kasutamiseks.

 

 1. Kõik, mida te saidil näete ja / või loete, on autoriõigustega kaitstud / kaitstud intellektuaalomandi seadustega, kui pole teisiti öeldud, ja seda ei tohi kasutada, välja arvatud nendes tingimustes ja / või veebisaidi tekstis ette nähtud juhul, kui veebisaidil pole selgesõnalist kirjalikku luba. ettevõte HOMT. HOMT ei vastuta ega vastuta õiguslike tagajärgede eest, mis võivad tekkida teile, kui olete kopeerinud veebisaidilt mis tahes materjali ja kasutanud seda mis tahes ärilistel eesmärkidel ja / või rahaliseks kasu saamiseks, mille kasutamine iseenesest pole veebisaidi luba ja / või HOMT.
 2. Veebisaidi sisu arendamiseks kulub mõistlikke jõupingutusi, eriti täpsuse osas ja teabe ajakohastamiseks ajakohastamiseks. HOMT ei võta siiski vastutust veebisaidi sisus esinevate vigade või väljajätmiste eest, mis võisid meie märkamata jääda või tahtmatult postitatud, või vea / järelevalvet. Veebisaidil olevate materjalide kasutamine ja / või nendele tuginemine on teie enda vastutusel, vastutusel ja vastutusel. Te olete ainuvastutav ja vastutav tagajärgede või võimaliku kahju eest. HOMT ei vastuta mingil viisil ega vastuta mingil viisil.
 3. Arvestades, et HOMT tagab veebisaidi kogu aeg turvalise, turvalise, töökorras ja töökindla, ei võta HOMT samuti vastutust ja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud veebisaidi ühenduseta jätmisest, riist- või tarkvara riketest, töö viivitusest või edastamisest või viiruste abil, mis võivad teie arvutiseadmeid või muud vara nakatada veebisaidile juurdepääsu, selle kasutamise või selle sirvimise või materjalide, andmete, teksti, piltide, video või heli veebisaidilt allalaadimise tõttu. Lisaks mõistate, et veebisaidil võivad olla teatud lingid, mille kaudu pääsete juurde teatud sisule. On selgelt arusaadav, et HOMT ei vastuta ega vastuta selliste veebisaitide sisu eest ning teenust pakutakse parima võimalusega.
 4. Igasugust suhtlust või materjali, mille edastate veebisaidile sisendite, elektronposti või muul viisil, sealhulgas andmed, küsimused, kommentaarid, ettepanekud vms, käsitletakse kui mittekonfidentsiaalset ja mitteomandit. HOMT või tema sidusettevõtted võivad mis tahes teavet, mida te veebisaidil edastate või postitate, kasutada mis tahes otstarbel, sealhulgas, kuid mitte ainult, paljundamine, avalikustamine, edastamine, avaldamine, edastamine ja postitamine. Lisaks võib HOMT vabalt kasutada mis tahes ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mis sisalduvad mis tahes veebisaidil jagatud kommunikatsioonis mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, sellist teavet kasutavate toodete väljatöötamine, tootmine ja turustamine.
 5. Veebisaidil kuvatavad inimeste pildid ja nimed või kohad on kolmandate osapoolte omand või avalikus omandis või kasutavad HOMT mitteärilistel eesmärkidel. Nende piltide kasutamine teie poolt või kellegi teise poolt, keda olete volitanud teie poolt, on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on spetsiaalselt lubatud nende tingimuste või mujal veebisaidil antud eriloaga. Piltide loata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadusi, kaubamärgiseadusi, eraelu puutumatust ja avalikkust käsitlevaid seadusi ning õiguste omaniku (te) teatisi, määrusi ja põhimäärusi.
 6. Veebisaidil kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (ühiselt 'kaubamärgid') on HOMT registreeritud ja registreerimata kaubamärgid. Saidil kuvatavate kaubamärkide või veebisaidi mis tahes muu sisu väärkasutamine, välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatu korral, on rangelt keelatud. Teile soovitatakse ka, et HOMT rakendaks / kaitseks oma intellektuaalomandi õigusi agressiivselt seaduses sätestatud täies mahus, sealhulgas kriminaalvastutusele võtmise.
 7. HOMT ei toeta mingil viisil reklaamijate väidet veebisaidil ja / või selliste reklaamide sisu. Enne reklaamitava toote või teenuse kasutamist või tarbimist kontrollige oma reklaamides sisalduva teabe õigsust.
 8. HOMT võib oma äranägemise järgi ja igal ajal muuta saidi sisu või käesolevaid tingimusi või muuta seda saiti või lõpetada selle teatud osad ilma ette teatamata.
 9. HOMT keelab volitamata hüperteksti lingid veebisaidile või veebis spämmi. HOMT jätab endale õiguse algatada mis tahes seaduslikke või muul viisil toiminguid, et tagada veebisaidi rämpspostivabadus kasutaja üldiseks kasuks.
 10. Osa sellest saidist / teenusest sisaldab kolmandate osapoolte poolt meile edastatud reklaami ja muud materjali ja / või linke kolmandate osapoolte saitidele ja kolmandate osapoolte sisule. Kuigi reklaamide kuvamisel saidil nõudmise korral kehtivad meie tingimused ja tingimused, loobub HOMTexpressly igasugusest vastutusest, mis tuleneb nende meie saidil reklaamitud toodete või teenuste kasutamisest või (kolmandate osapoolte) veebisaidil kättesaadavaks / hostitavast sisust kolmandate osapoolte saidid. Nõustute ja tunnistate, et HOMT ei toeta ega sponsoreeri selliseid kolmandate osapoolte saite, sisu, reklaami ega muud materjali. See sait võib sisaldada mitme inimese kirjutatud artikleid. Vaated on eranditult nende endi arvamused ega esinda HOMTi, tütarettevõtete ja / või selle juhtkonna seisukohti. Kõik eelnimetatuga seotud vastutus on välistatud seadusega lubatud ulatuses, sealhulgas kaudsete tingimustega. Kasutades seda saiti teabe eesmärgil või muul viisil, tunnistavad kasutajad ülaltoodud kohustustest loobumist ja nõustuvad sellega.
 11. HOMT ei vastuta ühegi muu veebisaidi või sihtkoha, välja arvatud selle saidi, sisu või tavade eest, isegi kui see viitab saidile ja isegi kui seda veebisaiti või sihtkohta haldab HOMT-iga seotud või muul viisil seotud ettevõte. Teenuste kasutamisega tunnistate ja nõustute, et HOMT ei vastuta teie ees sisu ega muude materjalide eest, mida majutatakse ja pakutakse muult veebisaidilt või muust sihtkohast peale saidi.
 12. HOMT ei võta vastutust saidil avaldatud reklaamide või kolmandate osapoolte materjalide eest ega võta endale vastutust reklaamijate pakutavate toodete või teenuste eest. Kõik Teenuste kasutamise ajal reklaamijatega peetud tehingud on teie ja reklaamija vahel ning nõustute, et HOMT ei vastuta kahju eest, mis teil reklaamija vastu võib tekkida.
 13. Kui teil on saidi ja / või teenuste kohta küsimusi, kaebusi või pretensioone, siis peaks selline kirjavahetus olema suunatud [meiliga kaitstud]
 14. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses lubate nõustuda, et teenuste kasutamine ja juurdepääs saidile toimub teie enda vastutusel. Teenuseid, sealhulgas saiti, sisu, videopleierit, kasutajamaterjali ja mis tahes muud saidil sisalduvat või selle kaudu pakutavat materjali pakutakse nii, nagu ON, ja seadusega lubatud ulatuses pakutakse neid ilma igasuguste garantiide või tingimusteta. selline, kas õiguslikult väljendatud, kaudne, mis tuleneb põhikirjast, tehingute käigust, kaubanduse kasutamisest või muul viisil. Eelöeldut piiramata ei anna HOMT mingeid garantiisid teatud otstarbeks sobivuse, omandiõiguse, müügikõlblikkuse, täielikkuse, kättesaadavuse, turvalisuse, ühilduvuse või rikkumiste eest; või et teenused on katkematud, viirustest ja muudest kahjulikest komponentidest vabad, täpsed, vigadeta või usaldusväärsed. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses antakse kõik HLAA-le ja selle sidusettevõtetele ning nende aktsionäridele, direktoritele, ametnikele, töötajatele, sidusettevõtetele, agentidele igasugused lahtiütlemised (sh käesolevas jaotises ja mujal käesolevas lepingus). , esindajad, litsentsiandjad, tarnijad ja teenusepakkujad (koos „sidusüksused”) ning nende vastavad õigusjärglased ja volitatud isikud.

 

 1. Kohaldatava seadusega lubatud täies ulatuses ei vastuta HOMT ja / või temaga seotud üksused ning nende vastavad pärijad ja / või loovutajad otsese, kaudse, juhusliku, karistava, erilise, kaudse kahju või muu nõude eest (mis tahes laadi), mis tuleneb teie teenuste ja / või mis tahes sisu või materjali kasutamisest või mis tahes muul viisil teie kasutamise või juurdepääsuga seotud mis tahes nõudest (mis tuleneb mis tahes õiguse teooriast, sealhulgas, kuid mitte ainult hooletusest) veebisaidil või teenuste kasutamisel või nende sisul või materjalil, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisul ja / või materjalil esinevad vead või väljajätmised. Kohaldatava seadusega lubatud täies mahus nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma kahjutuks sidusettevõtteid ja nende vastavaid õigusjärglasi ning loovutama kõigi nõuete, kahjude, kohustuste, kaotuste, kohustuste, kulude või võlgade vastu ja vastu ning kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, juriidilised tasud), mis tulenevad: (i) Teenuste kasutamisest ja kasutamisest; (ii) käesolevate tingimuste mis tahes tingimuse rikkumisega; (iii) kolmandate isikute õiguste rikkumisega, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes avalikustamise, privaatsuse või intellektuaalomandi õigustega; (iv) kehtivate seaduste rikkumisega; ja (v) teie konto volitamata, sobimatu, ebaseadusliku või süülise kasutamisega mis tahes isiku poolt, sealhulgas kolmanda isiku poolt, sõltumata sellest, kas teie volitate või mitte. See hüvitamiskohustus jääb kehtima pärast käesolevate tingimuste kehtivuse lõppemist või lõppemist ning teie teenuse kasutamist.
 2. Kui mõni nende tingimuste säte loetakse kehtetuks, kehtetuks või jõustamatuks, loetakse see säte ülejäänud sätetest eraldatavaks ja ülejäänud sätetele antakse täies jõus ja jõust.
 3. Kui käesolevates tingimustes ei ole ette nähtud teisiti ja seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, jätab HOMT endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt ilma Teile ette teatamata neid kasutustingimusi värskendada, muuta, täiendada ja muul viisil muuta ja kehtestada teie teenuse kasutamisele uusi või täiendavaid reegleid, reegleid, tingimusi või tingimusi. Kõik olulised värskendused, muudatused, täiendused, muudatused ja täiendavad reeglid, eeskirjad, tingimused ja tingimused (mida käesolevates kasutustingimustes nimetatakse edaspidi „lisatingimusteks“) postitatakse saidile ja need jõustuvad kohe pärast sellist postitamist ja seejärel lisatakse käesolevatesse tingimustesse. Teie teenuste jätkuvat kasutamist loetakse teie nõusolekuks kõigi selliste lisatingimustega.
 4. Te tunnistate, et teie avaldused, kohustused ja garantiid ning hüvitiste, vastutuse piiramise, litsentsi andmise, kehtivate seaduste ja konfidentsiaalsusega seotud klauslid peavad ajapikenduses ja käesolevate tingimuste lõppemisel püsima.
 5. Selle lepinguga ei looda teie ja HOMTi vahel mingeid partnerlussuhteid, ühisettevõtteid, tööandja-töötaja, agentuuri ega frantsiisiandja-frantsiisivõtja suhteid. HOMT võib ilma piiranguteta loovutada, võõrandada või all-litsentseerida kõiki meie lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi. Lepingu rikkumise või kohustuste täitmata jätmise korral kummagi poole poolt loobumist eelnevast või järgnevast rikkumisest või kohustuste täitmatajätmisest. Piiranguteta on käesoleva lepingu ja kõigi elektroonilisel kujul edastatud teadete trükitud versioon lubatav kohtu- või haldusmenetluses, mis põhineb sellel lepingul või on sellega seotud, samal määral ja samadel tingimustel kui muud algselt koostatud äridokumendid ja -dokumendid. ja säilitatakse trükitud kujul. HOMT ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, mis on tingitud temast sõltumatul põhjusel.

 

 1. Teie ja HOMTi vahelisi suhteid reguleerivad Inglismaa ja Walesi seadused ning Londoni kohtutel on ainupädevus. Välja arvatud siin sätestatud tingimustel, nõustute, et kohaldatava seadusega lubatud ulatuses on (i) HOMT-il õigus algatada mis tahes menetlus mis tahes pädeva kohtualluvuse kohtus / foorumis ja te pöördute pöördumatult selliste kohtute või foorumite jurisdiktsiooni alla ja ( ii) kõik teie algatatud menetlused toimuvad ainult Inglismaal Londoni vastava jurisdiktsiooni kohtus.
See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie isikuandmeid sirvimiskogemuse parandamiseks.