lahtiütlemine

HOMT ja HOMT žetoonid on HOMT Limited omanduses olevad kaubamärgid (HOMT), Ühendkuningriigi seadustega asutatud ja tegutsev ettevõte.

 

 1. Veebisaidil pakutav sisu ja materjal on mõeldud olemuselt rangelt informatiivseks ning seda pakutakse sellisena, nagu see on praegu. Saidi kasutamine on tasuta ja sellele pääseb juurde veebisirvija kaudu igale Internetis olevale inimesele. Veebisaidile juurdepääsuga võivad siiski kaasneda kulud. HOMT ei ole nende tasude saaja ega vastuta ühegi isiku / osapoolte ees tasude eest, mis on seotud teie juurdepääsuga HOMT-i veebisaidile ja linkidele, mis tulenevad HOMT-i veebisaidile juurdepääsust.
 2. Teie (kasutaja) saate veebisaidile juurde pääseda vastavalt siin toodud kasutustingimustele. Te kinnitate pöördumatult ja nõustute, et järgite nõudeid ja tingimusi sellel saidil / nendel saitidel ligipääsu ajal ja isegi pärast seda (kui pole teisiti täpsustatud).
 3. Teil pole mingil põhjusel, sealhulgas isiklikuks kasutamiseks, lubatud saidil kuvatavat materjali alla laadida. Ilma HOMT kirjaliku nõusolekuta ei tohi Saidi sisu avalikul või ärilisel eesmärgil levitada, muuta, edastada, uuesti kasutada, sellest teatada ega seda kasutada, sealhulgas teksti, pilte ega mis tahes muul põhjusel.
 4. HOMT ei anna mingeid otseseid ega kaudseid väiteid ega garantiisid seoses kolmandate osapoolte esitatud teabe õigsuse, täpsuse või täielikkusega.
 5. Sellel veebisaidil olevad mis tahes hüperlingid eksisteerivad ainult teavitamise eesmärgil ja ainult teie mugavuse huvides ning ei tähenda, et HOMT kinnitaks mis tahes laadi materjalide kasutamist sellistel saitidel.
 6. HOMT ei vastuta ega vastuta mingil viisil kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt (sealhulgas, kuid mitte ainult, erilistest, juhuslikest või kaudsetest kahjudest), mis on seotud teie selle veebisaidi ja / või sellest tulenevate hüperlinkide kasutamisega, sealhulgas mis tahes kaotused, kahjustused või kulud, mis tulenevad selle veebisaidi, selle sisu / seotud sisu / seotud teenuste / puuduste puudustest, tõrgetest, vigadest, ebatäiuslikkusest, vigadest või ebatäpsustest või veebisaidi ja / või hüperlingid või nende mis tahes osad või mis tahes sisu (d) või seotud teenused.
 7. HOMT ei võta vastutust sellel veebisaidil ilmuvate reklaamide või tutvustuste eest. Kasutaja tunnistab ja aktsepteerib, et veebisaidi ja / või hüperlingi / linkide kasutaja teeb seda teie enda nõusolekul ja nende tingimuste kohaselt.
 8. Teie juurdepääsu ja veebisaidi sisu kasutamisele kehtivad siin esitatud tingimused ja kõik kohaldatavad seadused. Veebisaidile / -tele sirvides nõustute ilma piiranguteta ja / või kvalifikatsiooni ja / või lükkate Tingimused tagasi ja tunnistate, et mis tahes muu teie ja HOMTi ja / või teie ja / või mõne muu osapoole vaheline leping, mis on seotud veebisait (id) asendatakse “Tingimustega” ning need ei ole jõus ega kehti.
 9. Kohaldatavate seaduste, määruste ja eeskirjadega vastuvõetavas ulatuses ei vastuta HOMT ükski HOMT üksus ega selle ametnikud ega personal personalile mis tahes kaudsete, eriliste, juhuslike, tagajärgede või muude kahjude eest, mis tulenevad kahju tekkimisest, lepingust või muust (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, sissetulek või kasum ja andmete kaotus), mis tulenevad teie poolt selle valge paberi või selle osa aktsepteerimisest või sõltuvusest. HOMTi üksused ning ametnikud ja nende töötajad ei vastuta teie HOMTi kaotuse eest pärast selle ülekandmist teile mingil põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult sellega, et keegi ei pea ega varundanud teie parooli või paroolide lõhenemise täpset registrit parooli halva hooldamise eest.
 10. HOMTi ja selle ametnike ning töötajate tehtud valge paber ja muud materjalid või seletused (mida pakutakse võrguühenduseta ja / või veebis) ei tohi ega saa olla käsitletavad investeeringute sõlmimise kutsetena. Need ei kujuta endast ega seostu mingil moel ning neid ei tohiks mingil jurisdiktsioonil väärtpaberite pakkumisena käsitada. See valge paber ei sisalda ega sisalda teavet ega viiteid, mida võiks pidada soovituseks või mida võiks kasutada mis tahes investeerimisotsuste tegemisel. HOMT ega selle ametnikke ega töötajaid ei tohi ega tohi pidada nõustajateks üheski õigus-, maksu- ega finantsküsimustes.
 11. HOMT-l pole mõtet ega nõua mingil kujul ühegi üksuse või isiku esindamist, garantiisid ega kohustusi, sealhulgas mis tahes teabe esitamise, õigsuse ja täielikkusega seotud esindusi, garantiisid või kohustusi. selles valges raamatus esitatud.
 12. Iga isik, kes kohustub HOMT tokenit omandama, tunnistab ja mõistab, et:
  1. HOMT (sh selle asutused ja töötajad) ei võta vastutust kahju eest, mis tuleneb HOMT tokeni kasutamisvõimetusest või on sellega seotud.
  2. Reguleerivad asutused kontrollivad hoolikalt krüptomärkidega seotud ettevõtteid ja toiminguid maailmas. Sellega seoses võivad regulatiivsed meetmed, uurimised või toimingud mõjutada HOMT LTD äritegevust ja piirata või takistada tal tulevikus oma tegevust arendada. Kõik isikud, kes kohustuvad HOMT žetoone omandama, peavad olema teadlikud, et HOMT LTD ärimudel või HOMT žetoonid võivad muutuda või tuleb neid muuta mis tahes jurisdiktsioonis kehtivate seaduste uute regulatiivsete ja vastavusnõuete tõttu. Sellisel juhul tunnistavad ostjad ja kõik HOMT-i omandama astuvad isikud, et HOMT LTD ega ükski tema sidusettevõte ei vastuta selliste muudatuste põhjustatud otsese või kaudse kahju või kahju eest.
  3. Te ei kasuta märgimüüki ühegi ebaseadusliku tegevuse jaoks, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahapesu ja terrorismi rahastamine
  4. HOMT tokenide omandamine ei anna ega anna ostjatele ega tokeni omanikele õigusi ega mõju HOMTi korralduse ja / või juhtimise ja / või juhtimise üle.
  5. Te olete täiesti teadlik ja mõistate, et juhul, kui soovite osta mõnda HOMT tokenit, on HOMT ning selle äri ja toimingutega seotud riskid.
  6. Panustades HOMT tokenide esialgsesse ostmisse määratud krüptovaluutavahetuspunktist, esindab ostja (teie) HOMT-i ja garanteerib sellele:
   1. Teil on lubatud ja teil on täielik võim osta HOMT märke / seadmeid vastavalt seadustele, mis kehtivad teie alalise elukoha jurisdiktsioonis.
   2. Te olete ainuisikuliselt vastutav selle eest, et otsustate, kas HOMT tokenide ostmine sobib teile.
 • Te ei tegutse vahendajana ühegi teise isiku või üksuse nimel, kes soovivad osta HOMT-i või osaleda selle märgimüügis.
 1. Olete põhjalikult uurinud HOMT Tokenide hankimise riske, kulusid ja muid puudusi ning mõistnud HOMT ja HOMT Tokenide müügiga seotud riske, kulusid ja muid puudusi.
 2. Te ei tegutse spekulatiivse investeerimise eesmärgil.
 3. Te nõustute ja tunnistate, et HOMT märgid ei kujuta teie jurisdiktsioonis mingil kujul väärtpabereid.
 • Te nõustute ja tunnistate, et ükski kontrolliv asutus ei ole käesolevas valges raamatus esitatud teavet kontrollinud ega heaks kiitnud, sellise jurisdiktsiooni seaduste, regulatiivsete nõuete või reeglite alusel ning selle valge paberi avaldamise, levitamise või edastamise korral pole selliseid toiminguid tehtud ega kavatseta võtta. teie jaoks ei tähenda see, et kohaldatavaid seadusi, regulatiivseid nõudeid või eeskirju oleks järgitud;
 • Te nõustute ja tunnistate, et käesolevat valget paberdokumenti, HOMT tokeni müügi (te) lubamise ja / või lõpuleviimist või HOMT edaspidist kauplemist krüptovaluutabörsil ei tohi teie poolt tõlgendada ega pidada teie poolt seda näitamaks, et HOMT või HOMT märk (id).
 1. Selle valge paberi, selle osa või mis tahes koopia levitamine või levitamine või selle aktsepteerimine teie poolt ei ole keelatud ega piiratud teie jurisdiktsioonis kehtivate seaduste, määruste või eeskirjadega ning juhul, kui valduses on mingeid piiranguid kui olete kohaldanud, olete kõiki selliseid piiranguid oma kulul ja ilma HOMT-i ees vastutamata järginud.
 2. Te nõustute ja tunnistate, et juhul, kui soovite osta mõnda HOMT tokenit, ei tohi seda tõlgendada, klassifitseerida ega käsitleda järgmiselt:
  1. mis tahes valuuta, välja arvatud krüptovaluuta.
  2. HOMT LTD emiteeritud võlakirjad, aktsiad või aktsiad.
  3. õigused, optsioonid või tuletisinstrumendid selliste võlakirjade, aktsiate või aktsiate suhtes.
  4. õigused, mis tulenevad erinevuste lepingust või mis tahes muust lepingust, mille eesmärk või eeldatav eesmärk on kasumi teenimine või kahjumi vältimine.
  5. osakud ühisinvesteerimiskavas.
  6. ühikud äri usaldusühingus.
  7. äriklientide osakute tuletisinstrumendid; või
  8. muud väärtpaberid või väärtpaberiklassid.

 

 1. Teil on hea arusaam krüptovaluutade, plokiahelapõhiste tarkvarasüsteemide, krüptovaluuta rahakottide või muude seotud sümboolsete salvestusmehhanismide, plokiahelate tehnoloogia ja nutika lepingutehnoloogia toimimisest, funktsionaalsusest, kasutamisest, säilitamisest, edastamismehhanismidest ja muudest materjalide omadustest.
 2. Te nõustute ja tunnistate, et HOMT ei vastuta igasuguste kaudsete, eriliste, juhuslike, tagajärgede või muude kahjude eest, mis on seotud kahju tekkimisega, lepinguga või muul viisil (sealhulgas, kuid mitte ainult, tulude, sissetuleku või kasumi kaotamine ja kasutamise kaotamine või andmed), mis tulenevad teie poolt selle valge paberi või selle mis tahes osa aktsepteerimisest või sellele toetumisest.
 3. Kõik ülaltoodud kinnitused ja garantiid on tõesed, täielikud, täpsed ja alates teie poolt sellele valgele paberile või selle osale (sõltuvalt olukorrast) juurdepääsu saamisest ja / või valdusse võtmise hetkest pole teie eksitav.

 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie isikuandmeid sirvimiskogemuse parandamiseks.